Skip to main content

Huishoudelijk Reglement

Artikel 1: Standaard, vlag en logo
a.     De standaard van de vereniging is driehoekig in de verhouding hoogte: lengte = 2:3. De kleur is rood, terwijl zich bij de hijs drie witte Sint-Andrieskruisen bevinden op heraldische wijze daarin gesteld, nl. twee en een. De afstand van de twee kruisen tot de bovenste rand van de standaard is even groot als van het onderste kruis tot de onderzijde van de standaard.

 

 

b.     De vlag is rechthoekig in de verhouding hoogte: lengte = 2:3. De basiskleur is rood en het logo is er opgedrukt in: boogkader zwart, de letters + kruisen in het wit en de diagonaal in de vorm van skiff grijs.

 

c.     Als standaard logo geldt:

logo breda favicon

De kleur van tekst en boogkader zijn zwart, de kruisen rood en de diagonaal in de vorm van skiff grijs. Deze is van toepassing op alle uitingen die de Roeivereniging Breda gebruikt, waaronder brieven, folders, posters en dergelijke.

 

Artikel 2: Kleding en riemen
a.     Het roeitenue bestaat uit een rood shirt met op de borst- en rugzijde drie witte Sint-Andreaskruisen, te weten twee ter hoogte van de schouderbladen en een kruis in het midden er onder, terwijl de broek zwart zal zijn. Alternatief is een soortgelijk roeipakje. Daaronder wordt een shirt gedragen met korte of lange mouw. In de boot geldt eenheid van tenue.
b.     De kleding bij trainingen is vrij, mits aan eisen van veiligheid wordt voldaan, zoals zichtbaarheid. Zie Roeiboek Hoofdstuk 9.4.1
Artikel 3: Opbouw regelgeving
a.     Alle regelgevende documenten van de RV Breda kunnen via de website worden geraadpleegd. Dit Huishoudelijk Reglement is ondergeschikt aan de Statuten. Aan het HR zijn ondergeschikt:

 

·       Het Roeiboek RV Breda waarvan de afzonderlijke hoofdstukken ressorteren onder bestuursleden. Het Roeiboek bevat informatie, regels en wenken

·       Het Reglement van Orde dat gedragsregels stelt omtrent het gebruik van de sociëteit

 

b.     Het Bestuursreglement horeca-aangelegenheden valt buiten de bovengenoemde regelgeving. Op basis hiervan is van overheidswege aan de vereniging een horecavergunning verleend. De tekst van het reglement moet in de sociëteit zijn opgehangen. Het bestuur kan bij overtreding van het gestelde daarin omtrent alcoholverstrekking sancties opleggen.

 

c.     De voor (delen van) het Roeiboek RV Breda en het Reglement van Orde verantwoordelijke bestuursleden maken tegen het einde van elk kalenderjaar een lijst met wijzigingen en aanvullingen op die met ingang van het daaropvolgende kalenderjaar in de betreffende hoofdstukken worden opgenomen. Deze wijzigingen behoeven geen goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.

 

Artikel 4: Lidmaatschap
Aanmelding en toelating van nieuwe leden geschiedt op de wijze zoals in artikel 5 van de Statuten is bepaald.

Artikel 5: Introductie
a.     Introductie van niet-leden kan uitsluitend geschieden door leden, leden van verdienste en ereleden, telkens voor niet langer dan één dag en maximaal tweemaal per kalenderjaar per introducé(e). Het lid dat iemand introduceert dient dat van tevoren per mail te melden bij het bestuur met vermelding van de onderlinge verwantschap. Het bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid in individuele gevallen het recht op introductie uit te breiden, te beperken of op te heffen.

 

b.     Niet geïntroduceerd kunnen worden:

·       Personen, van wie het lidmaatschap is geëindigd door opzegging door de vereniging of door ontzetting uit het lidmaatschap,

·       Personen, geroyeerd door een der verenigingen aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) of een andere bevriende organisatie, zulks ter beoordeling van het bestuur

 

c.     Leden zijn niet gerechtigd in een TWC boot te roeien met een introducé(e), tenzij met toestemming van het bestuur.

 

d.     Oud-leden van de vereniging of personen, die aan leden geparenteerd zijn, kunnen na schriftelijke aanmelding bij het bestuur tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding in de periode tussen 1 juli en 1 september gebruik maken van het niet-wedstrijdmateriaal van de vereniging, mits zij lid zijn van een andere roeivereniging en mits zij over de vereiste roei- en/of stuurbevoegdheid beschikken.

 

Artikel 6: Contributie, entreegelden, bijdragen door de KNRB vastgesteld en overige financiën
a.     De hoogte van de contributies en de entreegelden worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Jaarlijks wordt minimaal een verhoging voorgesteld op basis van het prijsindexcijfer van het CBS van het afgelopen jaar. Naast de contributie zijn de leden verplicht de door de KNRB vastgestelde bijdrage te voldoen. Contributies zijn als volgt vastgesteld:

·       Volwassen lid 100% van het door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde bedrag

·       Senior student 75%

·       Junior 60%

·       Jeugd 50%

 

Bovenstaande contributies worden afgerond op ronde bedragen.

 

b.     Leden die om welke reden ook niet langer gebruik maken van het materiaal van de vereniging, kunnen indien gewenst niet-roeiend lid van de vereniging blijven. Zij betalen een contributie van 15% van het voor volwassen leden vastgestelde bedrag, zonder de KNRB-bijdrage.

 

c.     1. Nieuwe leden – zonder roei-ervaring:

Je wordt aangemeld in de Crew Class en volgt dan vanaf eind maart/begin april de introductiecursus “leren roeien”. Je betaalt eenmalig een vast tarief vóór aanvang van de cursus.

Het Roeivereniging Breda lidmaatschap van de Crew Class deelnemers gaat altijd in per 1 juli Je bent vanaf 1 juli actief roeiend lid en betaalt:

–    6 (maanden) x 10% = 60% contributie

–       Eenmalig inschrijfkosten/entreegeld

–       KNRB NOC•NSF-contributie

2.     Zij-instromer – met roei-ervaring:

Wie gedurende het verenigingsjaar lid wordt, betaalt voor iedere maand van het lid zijn, 10% van de contributie. Voorbeelden:

–       Wanneer je RVB lid wordt per 1 maart (=  10 maanden lid): je betaalt 10 (maanden) x 10% = 100% (volledige) contributie;

–       Wanneer je RVB lid wordt per 1 juli (= 6 maanden lid): je betaalt 6 (maanden) x 10% = 60% contributie

3.    Contributiegelden worden bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap niet gerestitueerd. Dit echter met uitzondering van leerlingen geslaagd voor het eindexamen, die op vertoon van hun diploma schriftelijk hun lidmaatschap per 1 juli van het jaar van hun eindexamen mogen beëindigen. Hier geldt dat vanaf januari tot de opzeggingsdatum 10% per maand wordt berekend, in overleg met de penningmeester, mits de contributie op tijd werd voldaan.

 

d.     Voor leden die op 1 januari lid zijn geldt dat, indien op 1 februari de contributie, het eventuele entreegeld en de KNRB-bijdrage niet betaald zijn, het in gebreke zijnde lid aan de vereniging een boete van 5% over het gefactureerde bedrag verschuldigd is en dat, indien op 1 juli de contributie, het entreegeld en de KNRB-bijdrage niet betaald zijn, het in gebreke zijnde lid nog een extra boete van 10% aan de vereniging verschuldigd is.

 

e.     Leden, die gedurende het kalenderjaar lid geworden zijn, zijn aan de vereniging een boete van 5% over het gefactureerde bedrag verschuldigd, indien de contributie, het entreegeld en de KNRB-bijdrage niet binnen dertig dagen na de datum van de nota voldaan zijn. Indien het verschuldigde niet binnen zes maanden is voldaan, is aan de vereniging bovendien een extra boete van 10% verschuldigd. Alle kosten, verbonden aan het innen van welke vordering op leden dan ook, komen voor rekening van het in gebreke zijnde lid.

 

f.      Betaling van overige aan de vereniging verschuldigde gelden dient uiterlijk plaats te vinden binnen dertig dagen na de datum van de nota.

 

g.     Entreegelden zijn verschuldigd door alle nieuwe leden in het jaar dat het lidmaatschap voor de eerste keer aanvangt.

 

h.     Het bestuur is gerechtigd een lid, dat ondanks aanmaning niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet, de toegang tot de verenigingsgebouwen en het gebruik van de accommodatie en het materiaal te ontzeggen.

 

i.       Indien de inkomsten in een bepaald verenigingsjaar niet toereikend blijken te zijn, kan na een daartoe strekkend besluit van de Algemene Ledenvergadering uitsluitend van de seniorleden die aan het begin van dat verenigingsjaar lid van de vereniging waren, een hoofdelijke omslag boven de contributie geheven worden, mits deze omslag niet meer bedraagt dan een derde deel van de verschuldigde contributie. Deze omslag is tevens verschuldigd door die leden van wie het lidmaatschap in dat verenigingsjaar op eigen initiatief beëindigd werd voordat het besluit tot omslag genomen of bekrachtigd werd.

 

 

Artikel 7: Clubblad, circulaires en website
a.     De vereniging heeft een clubblad, genaamd “Easy All”, dat tenminste viermaal per jaar verschijnt. Daarnaast kent de vereniging een website: www.rvbreda.nl. Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de (bestuurs) mededelingen die in de Easy-All en/of op de website worden gedaan. Men kan zich aldus niet beroepen op onbekend zijn met deze mededelingen.

 

b.     Naast het clubblad kan het bestuur zich van andere middelen bedienen teneinde de door haar voor de leden van belang geachte informatie ter kennis te brengen.

 

c.     De RV Breda website wordt onder auspiciën van het bestuur opgezet en onderhouden, die dan ook verantwoordelijk voor de inhoud is. Tevens bepaalt het bestuur naar welke andere websites links worden gelegd. De website behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

·       De binnen de vereniging werkzame bestuurscommissies en permanente commissies: aangepast roeien, veiligheid, instructie, afroeien, jeugd, materiaal, toer, wedstrijden en sociëteit

·       De samenstelling van het bestuur, het aanmeldformulier, de reglementen, en de verkoop van roeikleding

·       Het RV Breda Afschrijfboek (Boot Reservering Systeem)

·       Contactgegevens

·       De vertrouwenscontactpersoon ongewenste omgangsvormen De website kent afgeschermde onderdelen.

Artikel 8: Bestuur en commissies
a.     Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, alsmede maximaal zes commissarissen, die tevens lid dan wel voorzitter kunnen zijn van een van de permanente commissies. Naast de permanente commissies kent de vereniging bestuurscommissies en tijdelijke commissies, die alle onder supervisie van een bepaald bestuurslid hun taken uitvoeren.

 

b.     De permanente commissies zijn: gebouwcommissie, instructiecommissie, jeugdcommissie, materiaalcommissie, sociëteitscommissie, toercommissie en wedstrijdcommissie.

 

c.     De bestuurscommissies zijn: commissie aangepast roeien (CAR), Easy All redactiecommissie, ergometercompetitie commissie, afroeicommissie, kledingcommissie, Markcompetitie commissie, Markregatta commissie, obligatiecommissie, sponsorcommissie, veiligheidscommissie en vlootcommissie.

 

d.     Tijdelijke commissies worden door het bestuur ingesteld wanneer daartoe aanleiding bestaat, bijvoorbeeld de afdoening van een klacht ingediend bij de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen, de afdoening van een geschil tussen partijen binnen de vereniging of de totstandkoming van een project. In alle gevallen stelt het bestuur de reikwijdte van de opdracht en, indien van toepassing, het bijbehorende budget vast.

 

e.     De voorzitter van iedere commissie stelt deze samen en legt tegenover het bestuur of het betreffende bestuurslid verantwoording af.

 

f.      De voorzitter is belast met en verantwoordelijk voor:

·       De leiding van de leden- en bestuursvergaderingen

·       Het verzorgen van de externe contacten, waaronder sponsoren

·       Het contact met de bestuurscommissie aangepast roeien en veiligheidscommissie (zie Artikel 9) Het bestuur kiest uit de commissarissen een vicevoorzitter.

g.     De secretaris is belast met en verantwoordelijk voor:

·       Het verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie, convocaties en overige stukken, met uitzondering van die welke betrekking hebben op gelden

·       Het opstellen van de notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen

·       Het beheer van het archief

·       Clubwerk

·       Interne en externe communicatie van de vereniging, inclusief het contact met de Easy All redactiecommissie en de kledingcommissie

 

h.     De penningmeester is belast met en verantwoordelijk voor:

·       Het (doen) incasseren van alle vorderingen

·       Het regelmatig bijhouden van een overzichtelijke administratie

·       Het (doen) voeren van de ledenadministratie

·       Het verzorgen van de correspondentie die betrekking heeft op gelden

·       Het bijhouden van een inventarislijst van de bezittingen van de vereniging

·       Het opstellen van de begroting voor het volgende verenigingsjaar

·       Het contact met de obligatiecommissie en sponsorcommissie

 

i.       De materiaalcommissaris, gesteund door de materiaalcommissie, is belast met en verantwoordelijk voor:

·       Het adviseren van het bestuur over het aan te schaffen materiaal, mede op advies van de vlootcommissie

·       Beheer, onderhoud en herstel van de vloot, en het materiaal in het krachthonk,

·       De oplegging van de boten in de loodsen

·       Het opstellen van de huisregels t.a.v. materiaal gebruik en onderhoud

·       Het transport van de boten buiten het verenigingscomplex, voor zover niet betrekking hebbende op wedstrijd- en toerroeien

·       Het onderhouden van de botenwagen(s) en daarbij horende materialen (zover eigendom van de vereniging)

·       Het contact met de materiaal- en vlootcommissie

 

j.       De gebouwcommissaris, gesteund door de gebouwcommissie, is belast met en verantwoordelijk voor:

·       Het adviseren van het bestuur over het (groot) onderhoud van de gebouwen, terreinen en de vlotten, mede op advies van de gebouwcommissie

·       Beheer, onderhoud en herstel van de gebouwen, terreinen en de vlotten

 

k.     De roeicommissaris, gesteund door de toer- en wedstrijdcommissie, is belast met en verantwoordelijk voor:

·       Het stimuleren van de leden om deel te nemen aan evenementen: wedstrijden en toertochten

·       Het aanstellen en begeleiden van coaches voor wedstrijdploegen

·       De keuze door welke ploegen aan welke evenementen wordt deelgenomen en de aanmelding daarvan

·       Het informeren van de leden over de evenementen, waaraan kan worden deelgenomen

·       Het beheer van de gewonnen wisselprijzen

·       Het opstellen en informeren over van de huisregels/reglement t.a.v. inschrijvingen, botentransport, betalingen e.d. die in relatie staan tot roei evenementen

·       Het transport van de boten buiten het verenigingscomplex voor zover betrekking hebbende op roei evenementen

·       Het contact met de ergometercompetitie commissie, Markcompetitie commissie en Markregatta commissie

 

l.       De instructiecommissaris, gesteund door de instructiecommissie, is belast met en verantwoordelijk voor:

·       De organisatie van open dagen

·       Het (doen) bijbrengen van de roeivaardigheid tot op het gewenste niveau (binnen grenzen der redelijkheid) van alle leden

·       Het benoemen, begeleiden, opleiden en doen opleiden van instructeurs en instructrices

·       Het organiseren van instructie-bijeenkomsten

·       Het contact met de afroeicommissie

 

m.   De jeugdcommissaris, bijgestaan door de jeugdcommissie, is belast met en verantwoordelijk voor:

·       De opvang van de jeugd- en juniorleden

·       Het coördineren van de activiteiten en instructie voor en aan de jeugd- en juniorleden

 

n.     De sociëteitscommissaris, bijgestaan door de sociëteitscommissie, is belast met en verantwoordelijk voor:

·       De goede gang van zaken in het clubhuis

·       Het vaststellen van de verkoopprijzen

·       Het verzorgen van de inkoop

·       Het zorgen voor een voldoende barbezetting

·       Het beheer van de bargelden

·       Het doen schoonhouden van het clubhuis en de kleedgelegenheden

·       Het opstellen van de huisregels t.a.v. schoonmaken, bardienst en andere zaken die in relatie staan tot een juiste en hygiënische bedrijfsvoering van de sociëteit, fitnessruimte, toiletten en kleedkamers

 

o.     Alle commissarissen doen uiterlijk zes weken voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering schriftelijk verslag aan het bestuur over het wel en wee van hun commissie in het voorafgaande verenigingsjaar. Dit verslag wordt toegevoegd aan de overige stukken ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering.

 

Artikel 9: Veiligheidscommissie
De veiligheidscommissie heeft de volgende taken:

 

·       Het regulier analyseren van de stand van zaken op veiligheidsgebied bij het roeien, het gebruik van de boten, het overige materiaal, het terrein en de gebouwen van de vereniging

·       Het indienen van voorstellen bij het bestuur om de veiligheid te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren

·       De behandeling van gerapporteerde incidenten, zo nodig gevolgd door advies aan het bestuur om deze af te doen.

 

Artikel 10: Vertrouwenscontactpersoon
De RV Breda erkent, in navolging van de KNRB, dat ongewenst gedrag zich overal, dus zich ook binnen de roeigemeenschap kan voordoen. Bewuste aandacht binnen de vereniging voor dit thema is daarom belangrijk. Daarom heeft ook de RV Breda een ‘vertrouwenscontactpersoon ongewenste omgangsvormen’ aangesteld. De vertrouwenscontactpersoon heeft de volgende taken:

 

·       Eerste opvang bij een melding

·       Bespreken van de vervolgstappen

·       Anonieme rapportage aan het bestuur

·       Aandacht voor de preventie van ongewenste omgangsvormen; hieronder wordt verstaan seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie.

 

De bij de vertrouwenscontactpersoon gemelde klachten worden in volstrekte vertrouwelijkheid behandeld. Zo nodig, en altijd in geval van (vermoeden van) seksuele intimidatie, stelt de vertrouwenscontactpersoon zich in verbinding met de vertrouwenscontactpersoon van de KNRB.

 

Artikel 11: Clubwerk
a.     Ieder lid is verplicht om zich tijdens het verenigingsjaar in te zetten voor één of meerdere clubwerkactiviteiten. Deze worden jaarlijks aangeboden via de clubwerksite en gedurende het jaar kan het bestuur ook clubwerkactiviteiten aanwijzen.

 

Het bestuur verdeelt het werk zoveel mogelijk conform de opgegeven wensen van de individuele leden. Indien er een te groot aanbod in een activiteit en te weinig in een andere activiteit is dan zal het bestuur het werk verdelen.

 

b.     Het bestuur kan leden die zich op andere wijze intensief voor de vereniging inzetten vrijstelling verlenen.

 

c.     Het bestuur kan leden die zonder een door het bestuur geldig geachte reden weigeren zich in te zetten voor het verrichten van clubwerk, een sanctie opleggen. Dit kan zijn een geldboete of een tijdelijke ontzegging van de toegang tot de vereniging.

 

Artikel 12: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De vereniging houdt een register bij met persoonsgegevens, benodigd om het doel van de vereniging te realiseren en om te voldoen aan de plichten aan haar opgelegd door overheden en/of overkoepelende organisaties waar zij bij aangesloten is.

De vereniging mag zich laten ondersteunen bij het verwerken van deze gegevens door organisaties die eenzelfde of een hoger niveau van privacy garanderen.

 

Artikel 13: Giften in de vorm van goederen
Leden (en niet-leden) kunnen goederen aanbieden aan de vereniging. Het bestuur bepaalt of deze goederen geaccepteerd worden. Wanneer goederen als gift geaccepteerd zijn door het bestuur worden deze goederen volledig eigendom van de vereniging. Het bestuur kan op enig moment bepalen hoe met deze goederen wordt omgegaan, inclusief verkoop of vernietiging. De oorspronkelijke gever(s) hebben geen invloed meer op deze beslissing.

 

Huishoudelijk Reglement Roeivereniging Breda vastgesteld op 9 mei 2023.