Skip to main content

Privacyverklaring RV Breda

Roeivereniging Breda gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die door ons worden verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het beheren van ledengegevens noodzakelijk voor de administratieve organisatie;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens aan u ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Roeivereniging Breda is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Heeft u vragen, neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Contactgegevens
Roeivereniging Breda
Bredaseweg 30
4844 CL Terheijden
privacy@rvbreda.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 februari 2019

Gebruik van persoonsgegevens

Om lid te worden van Roeivereniging Breda hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven via het aanmeldformulier of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. U kunt deze altijd zelf aanpassen in de beveiligde omgeving van ALL UNITED. Wij maken gebruik van deze derde partij voor onze ledenadministratie en financiële administratie

Gebruiksdoel van de opgegeven persoonsgegevens:

 • Ledenadministratie
 • Boekhouding
 • Afdracht KNRB
 • Wedstrijdcontracten KNRB
 • Administratie van wedstrijden, toertochten en andere evenementen
 • Smoelenboek (niet voor < 16 jaar)
 • Vrijwilligersadministratie ClubWerk
 • Boot Reserveringssysteem
 • Administratie commissies
 • Website www.rvbreda.nl

Op de website staat een aantal formulieren, waaronder:

 1. Aanmeldformulier
  Wij bieden via onze website de mogelijkheid om u in te schrijven als lid van de Roeivereniging Breda. De inschrijving verloopt via het eerder genoemde ALL UNITED.
 2. Inschrijfformulier wedstrijden
  Leden van de Roeivereniging Breda kunnen zich via de website inschrijven voor wedstrijden. Voor officiële nationale en internationale wedstrijden verloopt de inschrijving vervolgens via de KNRB (Koninklijke Nederlandsche Roeibond), de overkoepelende organisatie, waarbij alle leden van een roeivereniging zijn aangesloten. Namen van deelnemers aan wedstrijden zullen, conform het Reglement van Roeiwedstrijden van de KRNB, gepubliceerd worden door de organisatie van de wedstrijd.
 3. Aanvraagformulier TWC (toestemming wedstrijdcommissie)
  Ongeveer 2 keer per jaar ontvangt de wedstrijdcommissie een aanvraagformulier van die leden die een aanvraag indienen om per lid of per ploeg gebruik te mogen maken van een van de topboten van de vereniging. De toestemming wordt op de website gepubliceerd
 4. Opzegformulier
  Middels het opzegformulier op de website kunt u het lidmaatschap opzeggen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel, waarvoor ze zijn verstrekt en op grond van de wet zijn vereist.

Publicatie op de website

www.roeiverenigingbreda.nl en markcompetitie.nl

Bij deelname aan activiteiten zoals wedstrijden worden resultaten op de website vertoond, zichtbaar voor iedereen.

Op verzoek anonimiseren wij informatie die gepubliceerd is.

Verstrekking aan derden

 • All United, de organisatie waaronder ledenadministratie en boekhoudkundige verwerking vallen
 • My-fleet v.o.f., BootReserveringsSyteem voor het afschrijven van een boot. Uw naam wordt in het BRS pas na inloggen voor andere leden zichtbaar.
 • KNRB de overkoepelende organisatie, waarvan alle leden van de Roeivereniging Breda lid zijn.
 • Laposta, voor het versturen van een Nieuwsbrief, geen namen en adressen worden doorgegeven, alleen het e-mailadres.

Uw gegevens worden verder niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting is.

Cookies

 • Op onze websites plaatsen wij geen cookies. Derden, waarvan een link op onze website staat kunnen mogelijk wel Cookies plaatsen op hun eigen pagina’s.
 • Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Klikt u hierop dan kunnen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens verzamelen.
 • Om u te informeren over het weer hebben wij een plugin gebruikt.
 • Het weerbericht op de site gebruikt Cookies
 • U kunt Cookies ook uitschakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat de website dan niet meer optimaal werkt.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

Roeivereniging Breda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt of op wettelijke grond is vereist.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw gegevens omgaan, maar wij zullen geen persoonsgegevens aan hen overdragen als er geen verwerkersovereenkomst is. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U zult via een nieuwsbericht op de website van de roeivereniging op de hoogte gesteld worden van wijzigingen. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de actuele inhoud op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Mutaties van uw persoonsgegevens kunt u zelf regelen via ALL UNITED of door contact op te nemen met de ledenadministratie.

Autoriteit Persoonsgegevens


Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.