Skip to main content
TWC reglement

Reglement voor toewijzing TWC-boten

 

 1. Uitgangspunten

De wedstrijdcommissie stimuleert en faciliteert wedstrijdroeien. De commissie verzorgt inschrijvingen voor KNRB-wedstrijden en coördineert deelname aan internationale wedstrijden, wijst boten daarvoor toe en coördineert het botentransport. Ook participeren leden van de wedstrijdcommissie in de organisatie van onderlinge competities, zoals de Markcompetitie, de Pepernotenrace en de Midzomeravondregatta en verzorgen zij de botentoewijzing voor deze competities. Daarnaast wijst de wedstrijdcommissie het topmateriaal van de vereniging toe aan wedstrijdploegen voor gebruik op trainingen en/of wedstrijden.

De roeicommissaris vertegenwoordigt de wedstrijdcommissie in het bestuur en woont de maandelijkse wedstrijdcommissievergaderingen bij.

 1. Toewijzing Wedstrijd Commissie (TWC) – boten

Leden van de RVBreda kunnen gebruik maken van alle boten uit de afschrijfvloot, als zij de vereiste bevoegdheid hebben. De afschrijfvloot omvat alle boottypen in verschillende gewichtsklassen. Enkele topboten zijn alleen af te schrijven met een toewijzing: de TWC-boten. De materiaalcommissaris bepaalt welke boten het oormerk TWC hebben. De wedstrijdcommissie bepaalt welke ploegen een toewijzing krijgen voor een TWC-boot.

Een topboot is kostbaar. De kosten worden gedragen door alle leden van de vereniging: iedereen betaalt evenveel contributie. Toewijzing moet in die zin worden beschouwd als een privilege voor roeiers die de inzet en de mogelijkheid hebben om RVBreda te vertegenwoordigen op landelijke wedstrijden. Daarom worden aan gebruik van TWC-boten eisen gesteld.

 1. Toewijzing TWC-boten

TWC-boten worden niet toegewezen voor onderlinge competities, tenzij een ploeg een training-TWC heeft. Er zijn twee scenario’s voor de toewijzing van TWC-boten.

3.1       Aanvraag van een TWC-boot voor zes maanden als trainingsboot

Toewijzing voor zes maanden, de TWC-periode (zie punt 5), vergt een commitment van een ploeg om intensief samen te trainen voor deelname aan nationale en eventueel ook internationale wedstrijden. Niet alle TWC-boten komen in aanmerking voor een training-TWC. Criteria voor toewijzing staan vermeld bij 4.1.

Leden met een TWC-toewijzing kunnen in overleg met de wedstrijdcommissie ook trainen in een niet-toegewezen TWC-boot.

3.2       Aanvraag van een TWC-boot voor een specifieke wedstrijd

Toewijzing voor een specifieke wedstrijd kan worden verleend als aan twee voorwaarden is voldaan.

 1. De ploeg heeft zich met een inschrijfformulier wedstrijden voor die wedstrijd ingeschreven.
 2. De ploeg geeft een motivatie voor de aanvraag van de TWC-boot.

Alle TWC-boten komen in aanmerking voor eenmalige-TWC. Criteria voor toewijzing staan vermeld bij 4.2.

 1. Criteria voor toewijzing TWC-boten

Door criteria te formuleren wil de wedstrijdcommissie de transparantie en de verantwoording van toewijzing borgen.

4.1       Aanvraag van een TWC-boot voor zes maanden als trainingsboot

Toewijzing van een training-TWC wordt getoetst aan de onderstaande concrete criteria. Aan alle criteria moet worden voldaan voor toewijzing.

 1. De ploeg neemt deel aan minimaal drie landelijke wedstrijden per TWC-periode. Eén van die wedstrijden staat in figuur 1: Keuzetabel verplichte landelijke wedstrijden per TWC-periode. De overige wedstrijden zijn vrij naar keuze.
 2. De ploeg verricht onderhoud aan de boot in de TWC-periode op aangeven van de materiaalcommissaris.
 3. Ploegleden bekwamen zich in materiaal-technische aspecten van de toegewezen boot/boten.
 4. De ploeg neemt deel aan ten minste vier Markcompetities.
 5. Ten minste de helft van de ploegleden heeft bevoegdheid S4 en/of B3.
 6. De ploeg bestaat voor een vier uit vijf of zes leden en voor een acht uit tien tot twaalf leden. Bij wijziging van de samenstelling kan de toewijzing tussentijds vervallen.
 7. Bij gestuurde TWC-boten: een bevoegde stuurman/vrouw maakt deel uit van de ploeg.

Figuur 1. Keuzetabel verplichte landelijke wedstrijden per TWC-periode

4.2       Aanvraag van een TWC-boot voor een specifieke wedstrijd

Een eenmalige aanvraag wordt getoetst aan een algemeen criterium: de ploeg is een serieuze kandidaat voor een goede klassering. Deze verwachting kan onderbouwd worden met bijvoorbeeld de behaalde resultaten van individuele ploegleden in de voorafgaande twee TWC-perioden en de klassering op de Markcompetities. Toelichting en motivatie op de aanvraag wordt altijd gevraagd.

Bij toewijzing van een eenmalige-TWC krijgt de ploeg niet alleen de beschikking over de gevraagde boot voor de wedstrijd. Zij wordt ook in de gelegenheid gesteld om twee keer in die boot te trainen.

 1. Looptijd TWC-toewijzing en aanvraagprocedure

Voor training-TWC zijn er twee TWC-perioden van zes maanden: 1 april tot 1 november en 1 november tot 1 april. Een ploeg dient een aanvraag één maand voor aanvang van een periode in. Op 1 april en op 1 november gaat een TWC-status in of wordt deze ingetrokken dan wel gewijzigd. Het BRS wordt op die data aangepast aan de vigerende status.

Aanvragen zijn altijd schriftelijk. In de aanvraag geeft de ploeg concreet (ploegsamenstelling, trainingen, coaching) aan hoe ze aan de criteria gaat voldoen.

 1. Aanvullende opmerkingen

Als de criteria voor toewijzing niet toereikend blijken, maakt de wedstrijdcommissie een afweging. De wedstrijdcommissie kan en mag in bijzondere gevallen ook afwijken van de criteria. In alle gevallen ontvangt de ploeg een toelichting op het besluit.

Een TWC-trainingsstatus biedt geen garantie voor toewijzing van de gewenste boot voor elke wedstrijd.

RVBreda is een vereniging. Alle boten worden gezamenlijk bekostigd door alle leden. De wedstrijdcommissie zal in de overwegingen voor toewijzing TWC-materiaal de reële vervulling van clubdiensten meenemen.

Aanvraagformulier TWC