Skip to main content

Inleiding
RV Breda in een notendop
Statuten en Huishoudelijk Reglement
Clubwerk
Vereisten voor lidmaatschap
Wijziging NAW gegevens
Opzeggen lidmaatschap
Verenigingskleuren
Roei-opleiding en afroeien
Opleiding voor volwassenen
Jeugdroeien
Kleding
Vormen van roeien
Wedstrijdroeien
Recreatief roeien
Aangepast roeien
Andere activiteiten
Het gebouw
De sociëteit
Communicatie
Nationale RoeiPublicaties

1.1 Inleiding

Dit roeiboek is voornamelijk bedoeld als introductie bij de RV Breda voor nieuwe leden en ook als naslagwerk voor meer ervaren roeiers en als een bron van gedragsregels om je weg te vinden in de roeiwereld. Ook al lijkt de stof wel wat veel: je hoeft het niet uit het hoofd te leren en veel van de informatie leer je spelenderwijs tijdens de instructie. Roeien brengt je een hoop plezier, maar je moet het wel op een verantwoorde manier doen en dat vergt een investering van jezelf. Alleen zo kun je goed voor je eigen veiligheid en die van anderen zorgen, afgezien van de noodzaak het kostbare materiaal heel te houden.

Het boek is opgebouwd uit afzonderlijke hoofdstukken, die gemakkelijk los van elkaar aan de actualiteit kunnen worden aangepast. Deze hoofdstukken gaan over alle onderwerpen waar je als roeier bij de RV Breda mee te maken kunt krijgen. De eerste vijf gaan over basiskennis, dan volgen er twee over de praktische beoefening van de roeisport en de laatste gaat over veiligheid. Waar in de tekst sprake is van roeier wordt uiteraard ook ‘roeister’ bedoeld, evenals bij stuurman ‘stuurvrouw’. Als bijlage is opgenomen een verklarende lijst met roeitermen, zoals deze bij de vereniging worden gebruikt.

1.2 RV Breda in een notendop

RV Breda is in 1974 opgericht en is één van de bijna 120 roeiverenigingen in Nederland die alle zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB). De nationale roeibonden zijn op hun beurt aangesloten bij de FISA (Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron), de internationale roeibond. Bij de vereniging berust de algemene leiding bij het bestuur. De RV Breda is één van de grootste in de regio en biedt een breed scala aan roeiactiviteiten.

1.2.2 Statuten en Huishoudelijk Reglement
In de statuten wordt onder meer geregeld hoe het bestuur moet zijn samengesteld en hoe het wordt gekozen. Het bestuur laat zich bijstaan door verschillende commissies. Die commissies zijn:

Permanente commissies:

 • Gebouwcommissie
 • Instructiecommissie
 • Jeugdcommissie
 • Materiaalcommissie
 • Sociëteitscommissie
 • Toercommissie
 • Wedstrijdcommissie

Bestuurscommissies:

 • Commissie Aangepast Roeien (CAR)
 • Easy All redactiecommissie
 • Ergometercompetitie commissie
 • Afroeicommissie
 • Kledingcommissie
 • Markcompetitie commissie
 • Markregatta commissie
 • Obligatie commissie
 • Sponsorcommissie
 • Veiligheidscommissie
 • Vlootcommissie

Tijdelijke commissies:

 • College van Beroep
 • Kascommissie
 • Vertrouwenspersoon

Ondergeschikt aan de Statuten is het Huishoudelijk Reglement, dat rechten en plichten van bestuurders, leden, donateurs en introducés regelt. Bovendien legt het een aantal wettelijke verplichtingen vast en geeft het structuur aan de verdere regelgeving binnen de vereniging. Het gaat daarbij specifiek om de status van dit Roeiboek (de regels voor het roeien) en het Reglement van Orde (de regels waaraan de leden zich in en om de sociëteit moeten houden).

BESTUURStatutenHRROEIBOEKHOOFDSTUK
Aanlevering tekstueel concepten in BV voor wijzigingen en op de agenda plaatst.
VoorzitterXVeiligheidscommissie en Commissie Aangepast RoeienH9. Veiligheid
SecretarisXAlgemene inleidingH.1 Algemene Inleiding
MateriaalcommissarisMateriaal cie
Vlootcie
H2. Materiaal
InstructiecommissarisInstructiecie

Instructiecie

Afroeicie/

Instructiecie
H3. Instructie Crew Class en alle basistheorie
H4. Instructie Masterclass Boordroeien B1,B2,B3 en Masterclaas S2/S3/S4
H. 5 Afroeien
RoeicommissarisWedstrijdcieH6. Wedstrijdroeien, Markregattacie, MC
RoeicommissarisToercieH7. Toerroeien
JeugdcommissarisJeugdcieH8. Jeugdroeien
SociëteitscommissarisSociëteitscie

1.2.3 Clubwerk
Alle werkzaamheden op de vereniging (zoals onderhoud van de boten, instructie, organisatie van evenementen, redactie van de Easy-All, bardienst, beheer van het gebouw) worden door de leden zelf verricht. In 2014 heeft de Algemene Ledenvergadering besloten dat van ieder lid van onze vereniging minimaal 15 uur bijdrage aan de vereniging wordt verwacht. Aan leden die niet aan Clubwerk willen meedoen wordt €100,- in rekening gebracht.

De vereniging kan alleen goed draaien als voldoende vrijwilligers zich voor het algemeen belang inzetten. Clubwerk doe je niet alleen uit een verantwoordelijkheidsbesef voor het goed functioneren en het voortbestaan van de vereniging, maar ook omdat het voldoening geeft iets met elkaar tot stand te brengen. Om dit te facilliteren is de Clubwerk-module opgezet, in beheer van de Clubwerk coõrdinator om zoveel mogelijk vraag en aanbod van de leden op elkaar af te stemmen en met elkaar in contact te brengen. Het is bovendien de beste manier om snel thuis te raken in de vereniging. Meer informatie hierover vind je onder het kopje ledenmodule op de RV Breda website en hier meld je je aan. Inloggegevens ontvang je of heb je ontvangen van de ledenadministratie.

1.2.4 Vereisten voor lidmaatschap
Leden van de RV Breda dienen aan de volgende vereisten te voldoen.

 • In het bezit zijn van een WA-verzekering;
 • Voldoende zwemvaardigheid bezitten om aan de in Hoofdstuk 9 (Veiligheid) vermelde eisen te kunnen voldoen.

1.2.5 Wijziging NAW gegevens
Veranderingen van adres en/of telefoonnummer of andere mutaties graag zelf wijzigen via All-United. Iedereen heeft hiervoor een inlog gekregen.

1.2.6 Lidmaatschap opzeggen
Hoe je je lidmaatschap opzegt, gaat via de ledenmodule All-United. Opzeggingen moeten schriftelijk vóór 15 november van het lopende kalenderjaar binnen zijn.

1.2.7 Verenigingskleuren
De verenigingskleuren zijn rood – wit. Deze zijn onder andere terug te vinden in de vlag en in de officiële kleding: een rood shirt met drie witte kruisen en een zwarte broek. Het blad van de riem is rood met 1 wit kruis.

1.3 Roei-opleiding en afroeien

1.3.1 Opleiding voor volwassenen
Bij Roeivereniging Breda start de beginnende roeier in de Crew Class. Roeien en sturen van een boot leer je van meer ervaren clubgenoten maar vooral ook door het veel te doen. Veel leden zetten zich in om instructie aan beginners en gevorderden te geven.Roeien ziet er niet moeilijk uit maar schijn bedriegt. Vooral in het begin kost het moeite een effectieve roeihaal aan te leren; gelukkig kan iedereen het leren met tijd en inzet. Nieuwe onervaren leden worden ingedeeld in een bepaalde categorie (instructiegroepen, instructie op individuele basis), afhankelijk van leeftijd en beschikbaarheid.

De introductiecursussen starten twee keer per jaar: de introductiecursussen starten 1 x per jaar in april, 1 a 2 weken na de open dag.

Degenen die de instructie regelen streven ernaar zoveel mogelijk in grotere instructiegroepen, onderverdeeld in roeiploegen van 4 à 5 leerlingen, te werken. Leerlingen leiden op hun beurt, zodra zij voldoende gevorderd zijn, nieuwelingen op en geven zo een positieve impuls aan hun eigen roeitraining. Op deze wijze wordt de continuïteit van de instructie beter gewaarborgd. Een belangrijk voordeel is verder het sociale element: je leert snel een flink aantal medeleden kennen.

De spil voor de beginnende roeiers is de Crew Class coördinator. Diens taken zijn:

 • Instructeurs en leerlingen koppelen.
 • Het overzicht bewaren over en het contact onderhouden met leerlingen en instructeurs over de opleiding.
 • De verbindende schakel vormen naar de vereniging.

Leerlingen beginnen meestal in C-boten te roeien: die zijn breder en stabieler dan de zogenoemde gladde boten. Enigszins afhankelijk van talent, leeftijd, fysieke mogelijkheden en de temperatuur van het water kan een pupil beginnen in een C1, een ongestuurde éénpersoons boot. Na een periode serieus oefenen is de tijd rijp voor de eerste afroeiproef. Deze gaat samen met een theorieproef. Om de eerste cyclus af te ronden krijg je ook een opleiding sturen, die wordt afgerond met een stuurproef in een C4x+ (dat wil zeggen een C-boot voor vier roeiers met een stuurman). Dit eerste examen geeft je veel roei- en stuurbevoegdheden. Je moet blijk geven zowel het roeien als het sturen op dat niveau te beheersen, voordat de vereniging een boot aan jou toevertrouwt en je zelfstandig aan het verkeer op het water deelneemt.

Na de basisopleiding kun je zelfstandig in alle wherry’s en/of C-materiaal uitvaren en aan tochten deelnemen. Het is ook leuk om in een vast ploegverband te roeien; overleg hierover met je instructeur of coördinator. Als je de eerste opleiding hebt afgerond, kun je de roeibeweging verfijnen door kilometers te maken. Na een tijdje kun je onder leiding van een instructeur gaan oefenen in een gestuurde gladde boot die qua balans moeilijker is. Nu val je onder de Master Class Coördinator. Ook op dat niveau kun je weer examens afleggen. Je bent dan wel een paar seizoenen bezig: roeien is nu eenmaal een gecompliceerde en technische beweging, waar ook stuurmansinzicht bij komt kijken.

Je kunt in glad materiaal een keuze maken tussen boordroeien (een riem per roeier) en scullen (iedere roeier heeft twee kortere riemen). Meestal is het het handigst met scullen te beginnen en – als je dat wilt – vandaar over te gaan naar het boordroeien. Dan staan bijna alle roeimogelijkheden voor je open: het zelfstandig roeien in al het gestuurde gladde materiaal. Wil je opgeleid worden op het hoogste roeiniveau (ongestuurd glad roeien), dan word je verondersteld zelf een instructeur te zoeken.

In de individuele opleidingssituatie ben je dus aangewezen op je instructeur. Een goede relatie met hem of haar is van groot belang. Als zich hier onverhoopt problemen voordoen, aarzel dan niet om dit bij je coördinator aan te kaarten. Deze wil graag op de hoogte gehouden worden van je vorderingen en stelt het zeer op prijs als je hierin zelf initiatief neemt.

1.3.2. Jeugdroeien(zie ook hoofdstuk 8)
De jeugdafdeling is bestemd voor jeugdroeiers van 11 t/m 14 jaar en juniorroeiers van 15 t/m 18 jaar. Het jeugdroeien bij de Roeivereniging Breda is een ‘breedtesport’. Er is een programma dat voor ieder wat biedt van gezellig spelevaren tot fanatiek wedstrijdroeien en alles daartussenin. Elk jeugdlid wordt aangemoedigd om mee te doen aan enige vorm van wedstrijd- of competitie roeien (zie paragraaf 8.6) en één of meer van de jaarlijkse gezelligheidsevenementen.

De jeugdafdeling is naast de onderverdeling jeugd en junior ook nog verdeeld in ploegen. De ploegen kunnen verdeeld zijn naar leeftijd, geslacht, ervaring en ambitie. Elke ploeg heeft een vast team van jeugdinstructeurs en een teamcoach. De teamcoach is het vaste aanspreekpunt voor de ploegleden.
Naast het roeien worden jaarlijks diverse activiteiten door de Jeugdcommissie maar ook door de jeugd zelf georganiseerd.
Bij de wedstrijden en activiteiten kan de jeugdafdeling niet zonder de hulp van vrijwilligers en zal derhalve een beroep doen op de volwassen leden van de vereniging en de ouders/verzorgers van de jeugdleden.
Bij de Roeivereniging Breda is de leeftijdscategorie 18-27 sterk onderbezet. De meeste jeugdroeiers zoeken, als zij gaan studeren, aansluiting bij studentenroeiverenigingen. Niettemin wil het bestuur hen waar mogelijk faciliteren, hetzij bij de overstap naar het studentenroeien, hetzij bij de RV Breda, indien zij verkiezen hier te blijven roeien. Zie voorts 8.1.

Geïnteresseerde jeugd voor het roeien kan zich het gehele jaar aanmelden voor een kennismaking via het aanmeldingsformulier op de website. Na aanmelding worden belangstellenden uitgenodigd om een keer mee te roeien; dit kan ook als introducé(e) van een ander jeugdlid. Deze gelegenheid is 1 x per maand (de eerste zondag van de maand) Tijdens de Open Dag is er ook mogelijkheid een keer te roeien, krijgen belangstellenden uitleg over de vereniging en de jeugdafdeling en wordt er een rondleiding gegeven.
De jeugdleden beginnen als aspirant-lid en stromen na 3 a 5x door naar wat ervaren ploegen. Beginnende jeugdroeiers starten in een C4 maar gaan, in tegenstelling tot volwassen beginners, zo snel mogelijk over in skiffs.

1.4 Kleding

In de boot is zacht schoeisel verplicht (geen brede hakken en harde zolen). Als roeikleding wordt aanbevolen: een strakke broek met een T-shirt of trui/trainingsjack, in felle kleur (neon), in verband met de zichtbaarheid door ander vaarverkeer. Vooral in de winter is goede kleding voor roeiers en stuurlieden van groot belang. Thermokleding met een dun waterproof jack (niet te wijd, geen insteekzakken) wordt dan aangeraden Het is beter een paar lagen dunne kleding te dragen, bijvoorbeeld een T-shirt en een trui, dan één dikke laag. Van belang is dat de onderrug goed beschermd is, evenals hals en polsen. Stuurlieden moeten warm en droog blijven, vooral hoofd (muts!), handen en voeten.

Het RV Breda tenue is een zwarte roeibroek met rode top of T-shirt met Breda embleem; deze kleding is verplicht voor wie namens de RV Breda deelneemt aan roei-evenementen. De kleding is te bestellen via True Sport of neem contact op met de kledingcommissie@rvbreda.nl.

1.5 Vormen van roeien

1.5.1
De roeisport kan op verschillende manieren beoefend worden. Het merendeel van de RV Breda-leden roeit puur recreatief (of is in opleiding). Ongeveer een kwart van de vereniging doet mee aan wedstrijden.

1.5.2 Wedstrijdroeien (zie ook www.rvbreda.nl en Hoofdstuk 6)

Voor de begeleiding van roeiers uit alle categorieën is het bestuur altijd op zoek naar enthousiaste coaches. Daarom hierbij een oproep aan die leden, die affiniteit met het wedstrijdroeien hebben en willen coachen, om zich te melden bij de wedstrijdcommissaris.

Bij RV Breda is het wedstrijdroeien onder te brengen in de volgende categorieën.

Regiowedstrijden voor de jeugd
Omdat het aantal jeugdleden de laatste jaren snel is gegroeid zijn de regiowedstrijden een groot succes. Bij toerbeurt ontvangt een vereniging wel meer dan 100 juniorenroeiers zonder dat er veel botentransport nodig is.

Markcompetitie
Een zaterdag per maand van november tot en met april wordt de Markcompetitie gevaren. Dit is een onderlinge wedstrijd die open staat voor alle leden van RV Breda en ons omringende verenigingen. Doordat wordt gewerkt met zogenoemde handicapfactoren heeft elke deelnemer kans om te winnen.

Veteranenroeien
Binnen RV Breda is het veteranenroeien (‘masters’) zeer populair. Vrijwel elk weekeinde kan er een wedstrijd geroeid worden in een keur aan boottypes. Bekend zijn de ‘Head of the River’ op de Amstel (eind maart) en de ‘Elfsteden Roeimarathon’. Regelmatig varen er ook Breda-ploegen mee in internationale masterwedstrijden over 1000 meter.

Wedstrijdroeien Junioren Nationaal
Een aantal junioren van RV Breda neemt hier regelmatig aan deel. Over het algemeen krijgen de deelnemers een tegemoetkoming in deelnamegelden. Hierover moet contact worden opgenomen met de jeugd- of wedstrijdcommissaris.

Wedstrijdroeien Senioren Nationaal
Vanaf het jaar waarin een roeier 19 jaar wordt er gestart in de seniorennummers. Van de roeiers wordt verwacht dat zij hiervoor intensief trainen. Ook voor deze roeiers bestaat de mogelijkheid een tegemoetkoming te krijgen in deelnamegelden aan wedstrijden. Slechts enkele roeiers binnen RV Breda vallen binnen deze categorie.

Markregatta
Elk jaar wordt door onze vereniging de Markregatta georganiseerd in de maand juni. Dit is een vijf kilometer wedstrijd waarbij boord aan boord wordt gestart onder de A16. Meer hierover valt te lezen op de site van de Markregatta.

1.5.3 Recreatief roeien (zie ook Hoofdstuk 7)

Veel leden beoefenen het roeien als trimsport. Zij roeien één keer of enkele keren per week, zowel in ploegverband als individueel (in een skiff of C1).

Het toerroeien, dat wil zeggen het meedoen aan tochten, is een boeiende tak van de roeisport. Op ander water roeien, nieuwe plaatsen ontdekken, van de natuur genieten en andere roeiverenigingen leren kennen, maakt het toerroeien tot een bijzondere ervaring. De Toercommissie organiseert tochten op eigen water, zoals de Voorjaarstocht, Najaarstocht, Dauwtrappen en Snerttocht. Behalve dagtochten zijn er ook langere tochten mogelijk. Ook worden er jaarlijks tochten in het buitenland georganiseerd door de KNRB waaraan je kunt deelnemen zowel individueel als groep. Binnen de vereniging kun je je aansluiten bij de midweekroeiers die mooie uitstapjes naar andere verenigingen organiseren waardoor je op verschillende plaatsen in ons land mooie tochten kunt maken.

1.5.4 Aangepast roeien
RV Breda is er trots op dat zij een zogenoemde expertisevereniging aangepast roeien is. Daarmee wil zij het regionaal aanspreekpunt zijn voor roeien voor mensen met een fysieke of mentale beperking. Onder begeleiding van een klein team van ervaren instructeurs kunnen de leden in deze categorie zowel recreatief roeien als ook deelnemen aan tochten en wedstrijden tot soms ver buiten onze landsgrenzen.

1.5.5 Andere activiteiten

Conditietraining
In de winter probeert de Wedstrijdcommissie een indoortraining op te zetten. Het doorgaan is afhankelijk van het aantal deelnemers, het vinden van een goede coach en geschikte ruimte.

Ergometercompetitie
Een tweede winteractiviteit van de Wedstrijdcommissie is het organiseren van onderlinge ergometerwedstrijden.

1.6 Het gebouw

Het verenigingsgebouw is voor leden altijd toegankelijk. Ieder lid kan bij de bardienst een sleutel kopen om het gebouw binnen te komen. Deze sleutel past ook op het toegangshek van het terrein. Bardiensten worden gedraaid op zaterdag- en zondagochtend en in de zomertijd ook op woensdagavond. Er zijn geen vaste openings- en sluitingstijden.

1.7 De sociëteit

De leden zijn niet alleen op het water actief, minstens zo belangrijk is het clubleven, dat zich in de sociëteit en rondom de bar afspeelt. Betalen van consumpties kan via een betaalpas die bij de bardienst te koop is. De bardienst ziet er op toe dat consumpties worden afgerekend. Leden dienen hun kaart gereed te houden bij een bestelling of zelfstandig af te rekenen. Er is een sociëteitscommissie, die niet alleen de barbezetting en de bevoorrading organiseert, maar ook activiteiten als de nieuwjaarsborrel, kerstdiner, en de catering tijdens Midzomeravond- en Pepernotenrace. Elke woensdagavond wordt er samen gekookt, gegeten en afgewassen in het Roeicafé.

1.8 Communicatie

Website: www.rvbreda.nl
Op de website van Roeivereniging Breda vind je de meest actuele informatie over evenementen en roeiwedstrijden, maar ook na doorklikken uitgebreide informatie over de organisatie, het materiaal en wedstrijden. Een boot schrijf je af in het BRS (Boot Reserveringssysteem), een applicatie ontwikkeld door een aantal roeiers van de RV Breda en inmiddels ook met succes wordt gebruikt door andere roeiverenigingen.  RV Breda heeft een Facebookpagina en de jeugd heeft Instagram. Op de website staan de linkjes.

Clubblad ‘Easy-All’
Vijf maal per jaar komt het clubblad “Easy-All” uit. Dit is het medium voor verslagen van evenementen, activiteiten etc. in de vereniging. De redactie coördineert de ingezonden kopij. Leden, die een stukje willen schrijven, kunnen dit mailen naar de redactie: redactie@rvbreda.nl.

1.9 Nationale roeipublicaties

Roei! is een nationaal blad voor alle roeiers: over de roeiwereld, van toer tot top, van jeugd tot superveteraan. Het verschijnt zes maal per jaar op papier. Roei! is er voor de achtergronden, sfeerreportages en nieuws-met-een-lange-adem. Verenigingen, mensen, binnen- en buitenland: alles waar het om draait in de roeisport. Op het moment van het updaten van dit Roeiboek sluit je een abonnement voor € 35,- per jaar. Aanmelden via: www.roeiblad.nl.

divider_breda_logo